Andmekaitse

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise andmekaitsealase teabega soovime anda kasutajale teavet tema õiguste kohta ning pakkuda vahendeid eesistumisega seotud infosüsteemide kogutud isikuandmete kontrollimiseks. Eraldi ikoonid aitavad kasutajal tema andmetega läbiviidavaid toiminguid paremini mõista. Samuti on kasutajal õigus olla eesistumisega seotud infosüsteemide poolt unustatud.

Kasutajaga seotud teave

Andmete kogumine

Eesistumise infosüsteemid (parleu2017.ee, akrediteerimissüsteem) võivad koguda ja töödelda eri tüüpi andmeid, sh isikuandmeid. Isikuandmed on mis tahes isiklikud andmed, mis võimaldavad tuvastada nende omanikku ehk TEID (füüsiline isik, kelle isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse). Isikuandmed on andmete omanikust lahutamatud, seega loetakse isikuandmete esialgne esitaja kogutud andmete ainuomanikuks.

Kuigi eesistumisega seotud süsteemid ei saa mis tahes isikuandmete omanikuks, peavad süsteemid tagama, et kogutud andmed on täpsed, neid hoitakse turvaliseks ja kasutatakse ainult ettenähtud eesmärkidel ning edastatakse kolmandatele isikutele ainult seaduses sätestatud juhtudel (näiteks kriminaaluurimise raames).

Andmetüübid

Lisaks isikuandmetele võidakse eesistumise infosüsteemide kaudu koguda ka tundlikke ja pseudonümiseeritud andmeid.

Selleks, et teil oleks lihtsam mõista, millist tüüpi andmeid eesistumisega seotud süsteemid koguvad, on erinevad andmetüübid, mida süsteemid töötlevad, tähistatud ikoonidega.

pseudonymised data
Pseudonümiseeritud andmed

Pseudonümiseeritud andmed on andmed, mille abil ei ole võimalik omanikku ehk TEID otse tuvastada, kuid mida kogutakse statistilistel eesmärkidel. Näiteks on pseudonümiseeritud andmeteks külastuslogid, mida ei ole võimalik otse üksikisikuga seostada, kasutamata selleks eraldi hoitavat teavet.

Personal data
Isikuandmed

Isikuandmed on mis tahes isiklikud andmed, mille abil on võimalik andmete omanikku tuvastada.

Sensitive personal data
Tundlikud isikuandmed 

Tundlikud isikuandmed on andmed, mida iseloomustavad ükskõik millised järgmistest tunnustest: poliitiline kuuluvus, tervislik seisund ja toitumisalased eelistused. Tundlikud isikuandmed nõuavad andmete kogujalt alati täiendavaid turvameetmeid.

Mida me teie kohta teame?

Kõik isikuandmeid ja/või tundlikke isikuandmeid koguvad süsteemid peavad andma kasutajale õiguse saada kogutud andmete kohta teavet. Kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult eesmärgil, mille jaoks need esitati, ning kooskõlas isikuandmete kaitse seadustega. Eesistumisega seotud süsteemid ei säilita isikuandmeid kauem, kui on vaja nende toimingute teostamiseks, mille jaoks andmed esitati. Igaühel on õigus nõuda oma isikuandmetega seoses teavet.

What we know about you

Et saada täpselt teada, milliseid andmeid eesistumise infosüsteemid on teie kohta kogunud, kirjutage palun kristi.pyymann@riigikogu.ee.

Õigus olla unustatud

Kui süsteem kogub isikuandmeid ja/või tundlikke isikuandmeid, on kasutajal õigus tema kohta salvestatud andmed süsteemist kustutada. Õigust olla unustatud saab kasutada ainult siis, kui on kogutud isiku- ja/või tundlikke isikuandmeid. Kustutamise korral säilitatakse süsteemis ainult teave süsteemist kustutamise kohta, kuid ilma isiklike andmeteta. Õigust olla unustatud saab kasutada asjakohastes olukordades, kuid teatud juhtudel on see piiratud, näiteks juhul, kui eesistumise infosüsteemides on toime pandud kriminaalrikkumisi või muid seadusevastaseid tegusid. Tuleb märkida, et kustutamine ei ole universaalne ning võib jätta mõningaid jälgi kaudsetest isikuandmetest.

The right to be forgotten
Õigus olla unustatud 

Et kustutada teavet, mida eesistumise infosüsteemid on kogunud, kirjutage palun kristi.pyymann@riigikogu.ee.

Süsteemiga seotud teave

Andmekaitse

Andmekaitse suunised annavad teavet selle kohta, kuidas andmeid, sh isikuandmeid, eesistumisega seotud infohaldussüsteemides (nt saidil parleu2017.ee) kogutakse, töödeldakse, säilitatakse ja avaldatakse. Andmetöötlus on kogutud andmetega tehtav mis tahes toiming. Enemasti on need toimingud süsteemisisesed ja kasutajatel on erinevate andmete kogumise toimingute kohta vähe teavet. Seetõttu kuvatakse Eesti ELi nõukogu eesistumisega seotud infosüsteemides eraldi ikooni, et näidata visuaalselt, millist tüüpi andmeid töödeldakse ning milliseid toiminguid kasutajatel on võimalik teha.

Küpsised

Eesistumisega seotud süsteemid kasutavad küpsiseid peamiselt kasutajate ja nende vaikimisi eelistuste tuvastamiseks või selleks, et aidata kasutajatel lõpetada toiminguid, ilma et oleks vaja ühelt lehelt teisele liikudes või saiti hiljem külastades teavet uuesti sisestada.

Eesistumisega seotud süsteemid kasutavad järgmist tüüpi küpsiseid:

Session cookie
Seansiküpsis

Seansiküpsised kustutatakse, kui kasutaja sulgeb veebilehitseja.

Persistent cookie
Püsiküpsis

Püsiküpsised jäävad kasutaja arvutisse/seadmesse ettenähtud ajavahemikuks.

Third party cookies
Kolmanda osapoole küpsis

Eesistumisega seotud süsteemid võivad kasutada ka kolmanda osapoole küpsised, mille määrab manuslehekülje veebiserver.

Kolmanda osapoole teenused

Kolmanda osapoole tööriistad ja teenused on märkimisväärse püsivus-, täpsus- ja privaatsusriskiga, mistõttu loetletakse need alati eraldi teabelehel, et selgitada kasutajale, kes, mis eesmärkidel ja millises ulatuses omab tema andmetele juurdepääsu. Sellist tava kasutavad ka eesistumisega seotud süsteemid.

Third party services
Kolmanda osapoole teenused

Avatud andmed 

Avatud andmete mõte on see, et teatud andmed peaksid olema kõigile kasutamiseks ja soovi korral uuesti avaldamiseks vabalt kättesaadavad.

Open data
Avatud andmed 

Eesistumisega seotud süsteemid pakuvad võimaluse korral andmeid avatud andmetena. Enne andmete vabaks kasutuseks avaldamist peaks andmete koguja hindama privaatsusriske, kui avaldamisega on seotud ka isikuandmed. Näiteks juhul, kui peakõnelejad ja nende nimed avaldatakse ja tehakse eesistumise infosüsteemi kaudu vabaks kasutuseks kättesaadavaks, tuleks eelnevalt hinnata ohte nende isikute privaatsusele. Kui see rikuks privaatsust, tuleks isikuandmete kogujal avaldada andmed ainult osaliselt või need andmed pseudonümiseerida.

Sisu puudutav teave

Autoriõigus

Autoriõigus on seadusjärgne õigus kaitsta originaalseid ideid ja muud loomingulist tööd. Autoriõigus on intellektuaalomandi vorm.

Copyright
Autoriõigus

Eesistumisega seotud süsteemides olevat sisu võib vabalt kasutada, juhul kui ei ole märgitud teisiti (nt konkreetse viitega autoriõigusele). Seega ei nõua nendest süsteemidest pärineva tekstilise sisu kasutamine tsiteerimist – see on avalik. Eesistumisega seotud süsteemidest võetud piltide, videote ja muude elementide puhul tuleks viidata nende algallikale.

Loe lähemalt: Riigikogu fotode ja videote kasutustingimused

Üldine teave

Käesolev dokument sisaldab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise andmekaitse suuniseid. Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ, Euroopa Kohtu asjakohase kohtupraktika ning Eesti isikuandmete kaitse seadusega.