Euroopa Liidu asjade menetlemine Riigikogus

Euroopa Liidu asjade komisjonil on Riigikogus Euroopa Liidu küsimustes otsustav ja koordineeriv roll.

Euroopa Liidu asjade komisjon (edaspidi ELAK) on Riigikogu alatine komisjon, mis annab mandaadi Vabariigi Valitsuse seisukohtadele Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta ning Eesti seisukohtadele Euroopa Liidu ministrite nõukogu ja Euroopa Ülemkogu kohtumisteks.

Erinevalt teistest alatistest komisjonidest võivad ELAK-i liikmed kuuluda samal ajal mõnda muusse alatisse komisjoni. Samuti võivad sellesse komisjoni kuuluda Riigikogu juhatuse liikmed.

Tööprotsess

Vabariigi Valitsus saadab Euroopa Komisjoni algatused Riigikogu juhatusele, kes määrab oma otsusega ühe või mitu valdkondlikku komisjoni nende kohta ELAK-ile arvamust andma. Seejärel kujundab ELAK Riigikogu nimel seisukoha, tuginedes teiste alatiste komisjonide arvamusele. ELAK-i ülesanne on eelkõige jälgida, et Riigikogu seisukohtades arvestataks nii Euroopa Liidu üldist taustsüsteemi – poliitilist olukorda, liikmesriikidevahelisi suhteid ja kokkuleppeid – kui ka Eesti prioriteete Euroopa Liidu poliitikas.

Muud ülesanded

ELAK jälgib ka ministrite nõukogu ja ülemkogu istungitel toimuvat. Vabariigi Valitsus esitab Riigikogule seisukohad kohtumistel ja aruteludel käsitlevates küsimustes. ELAK-i istungil tutvustavad ministrid neid seisukohti. Peale arutelu kujundab ELAK oma seisukoha ehk annab mandaadi ministrite nõukogu kohtumiseks. Enne ülemkogu istungit esineb ELAK-i ees peaminister.

ELAK-i seisukohad on valitsusele kohustuslikud. Valitsus lähtub nendest Euroopas peetavates aruteludes. Kui valitsus ei ole ELAK-i seisukohtadest lähtunud, tuleb tal seda ELAK-ile põhjendada.