Riigikogu töö

Riigikogu on Eesti rahva esinduskogu, mille koosseisu valib rahvas neljaks aastaks. Riigikogusse kuulub 101 liiget, kes langetavad riigi elu enim mõjutavaid otsuseid. Näiteks Vabariigi Valitsuse moodustamine ja püsimine, seaduste väljatöötamine, muutmine ja täiendamine ning riigieelarve kinnitamine.

Riigikogu istungisaal, 2013. Foto: Paul KuimetEesti on vastavalt 1992. aastast kehtivale põhiseadusele demokraatlik vabariik, kus kõrgeima võimu kandja on rahvas.

Riigikogule kuulub põhiseaduse § 59 kohaselt seadusandlik võim ehk Riigikogu võtab vastu seadusi. Valitsusele kuulub täidesaatev võim ehk valitsus vastutab seaduste ellurakendamise eest. Õigust mõistab kohus. President täidab Eestis kui parlamentaarses vabariigis põhiliselt esindusfunktsiooni.

Riigikogu võtab vastu kõigi eluvaldkondade arengut mõjutava riigieelarve, milles määratakse kindlaks eeloleva aasta tulud ja kulud. Riigikogu kinnitab ka riigieelarve täitmise aruande.

Kuidas Riigikogu valitakse?

Aktiivne valimisõigus on kõigil 18-aastaseks saanud teovõimelistel Eesti kodanikel. Passiivne valimisõigus ehk õigus olla valitud on kõigil 21-aastaseks saanud hääleõiguslikel Eesti kodanikel. Riigikogu valitakse neljaks aastaks.

Riigikogust sõltub Vabariigi Valitsuse moodustamine ja püsimine. Kui ükski erakond ei saa Riigikogus 51 kohta, ühinevad fraktsioonid valitsuse moodustamiseks koalitsiooni. Ülejäänud Riigikogu fraktsioonid ja liikmed jäävad opositsiooni.

Kui suur on Riigikogu?

Riigikogu liikmete arv 101 on ligikaudu kuupjuur Eesti hääleõiguslike kodanike arvust. Riigikogu liikme volitused algavad valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Kuidas Riigikogu töötab?

Riigikogu tööperioodi nimetatakse istungjärguks ja aastas on kaks korralist istungjärku. Riigikogu töö toimub täiskogu istungitel, komisjonides ja fraktsioonides. Riigikogu istungid on avalikud ja neid saab jälgida istungisaali rõdult.

Kinniseks kuulutatakse istungid, kus Riigikogu peab arutama küsimusi, mille avalik arutelu võiks kahjustada riiki või selle julgeolekut või tuua avalikuks riigisaladusi. Seni on seda tehtud vaid ühel korral, kui ratifitseeriti relvahanke lepingut.

Millised on Riigikogu ülesanded?

Riigikogu kolm tähtsamat ülesannet on vastu võtta seadusi ja otsuseid, teha parlamentaarset kontrolli ning arendada välissuhtlust.

Lisaks sellele Riigikogu:

 • Otsustab rahvahääletuse korraldamise
 • Valib Vabariigi Presidendi
 • Ratifitseerib ja denonsseerib välislepinguid
 • Annab peaministrikandidaadile volitused Vabariigi Valitsuse moodustamiseks
 • Võtab vastu riigieelarve ja kinnitab selle täitmise aruande
 • Nimetab Vabariigi Presidendi ettepanekul ametisse Riigikohtu esimehe, Eesti Panga Nõukogu esimehe, riigikontrolöri, õiguskantsleri ja Kaitseväe juhataja või ülemjuhataja
 • Nimetab Riigikohtu esimehe ettepanekul ametisse Riigikohtu liikmed
 • Nimetab Eesti Panga Nõukogu liikmed
 • Otsustab Vabariigi Valitsuse ettepanekul riigile varaliste kohustuste võtmise
 • Esineb avalduste, deklaratsioonide ja pöördumistega Eesti rahva, teiste riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide poole
 • Kehtestab riiklikud autasud, sõjaväelised ja diplomaatilised auastmed
 • Otsustab umbusalduse avaldamise ministrile, peaministrile või Vabariigi Valitsusele
 • Kuulutab riigis välja erakorralise seisukorra
 • Kuulutab Vabariigi Presidendi ettepanekul välja sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni
 • Lahendab muid riigielu küsimusi, mis ei ole põhiseadusega antud Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse, teiste riigiorganite või kohalike omavalitsuste otsustada.